Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar bland annat webbhotell, driftlösningar och domäner.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor regler förhållandet mellan Kund och Wismen Media AB (559267-5259), med avseende på IT-tjänster (‘’Tjänsten‘’) som innefattar men inte är begränsat till, webbhotell, domäner, molntjänster och Microsoft 365. Villkoren omfattar inte Konsultarbete.

1.2 Wismen Media AB förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra och justera det här avtalet samt priser för de tjänster som detta avtal reglerar, utan att meddela kund.

1.3 Kund är ansvarig för att hålla sig uppdaterad och följa det här avtalet.

1.4 Wismen Media AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy.

2. Avtalstid

2.1 Avtalet löper tillsvidare från och med beställning.

2.2 Den ömsesidiga uppsägningstiden för tjänsten är en (1) arbetsdag. Uppsägning sker till support@wismenmedia.se och träder i kraft omedelbart.

2.3 Avtal förlängs automatiskt när innevarande period är slut.

3. Webbhotell

3.1 Kund är ansvarig för användningen av webbhotellet samt innehållet som laddas upp. Anser Wismen Media AB att innehållet är olämpligt eller kan bryta mot svensk lagstiftning har Wismen Media AB rätt att när som helst säga upp avtalet utan att kompensera eller meddela Kund.

3.2 Wismen Media AB förbehåller sig rätten att göra kontroller vid plötsligt ökad trafik eller användning av lagringsutrymme.

3.3 Vid driftstörningar har Wismen Media AB rätt att åtgärda problemet i upp till sju arbetsdagar från och med inkommen felanmälan.

4. Domäner

4.1 Kund är ansvarig för innehållet dit domänen pekar.

4.2 Wismen Media AB registrerar alltid Kund som ägare vid registrering av domännamn.

4.3 Kund kan när som helst begära ut en EPP-kod genom vår kundzon. Wismen Media AB är skyldiga att verifiera behörigheten hos Kund innan EPP-kod lämnas ut.

4.4 Domäner förnyas per automatik dagen innan utgångsdatum om ingen uppsägning lämnats in. En förnyelse går inte att ångra.

4.5 Priser för domäner anges årsvis exklusive moms. Alla domäner debiteras enligt angivet pris i kundzonen. Wismen Media AB förbehåller sig rätten att uppdatera domänpriserna första dagen på varje ny månad utan att informera Kund.

4.6 Wismen Media AB använder Ports Group AB som registrar.

4.7 Vid nyttjande av toppdomänen .se godkänner kunden registreringsvillkor från Internetstiftelsen.

4.8 Vid nyttjande av toppdomäner från ICANN godkänner Kund registreringsvillkor och återställning samt förnyelsevillkor från ICANN.

5. Microsoft 365

5.1 Prenumerationer löper månadsvis eller årsvis. Vid månadsvis förnyelse skickas fakturan kvartalsvis i förskott. Om licenserna överstiger 1000 SEK exklusive moms per månad äger Wismen Media AB rätten att skicka månadsfaktura avseende licenser i förskott.

6. Betalningar

6.1 Om inget annat avtalats ska betalningen vara Wismen Media AB tillhanda efter 30 dagar. Om betalning uteblir kommer tjänsterna som Kund inte betalat att frysas.

6.2 Wismen Media AB erbjuder enbart fakturabetalning och skickar endast ut digitala fakturor till angiven e-postadress eller, vid förfrågan e-faktura.

7. Support

7.1 Wismen Media AB erbjuder kostnadsfri support som innefattar och är begränsad till webbhotell och domäner.

7.2 Öppettiderna och kontaktvägarna till den support som erbjuds Kund finns att tillgå på wismenmedia.se under kontaktfliken. Wismen Media AB kan när som helst ändra öppettiderna och kontaktvägarna utan att behöva informera Kund.

7.3 Wismen Media AB förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara ett supportärende och vad som är ett debiterbart konsultarbete.

8. Friskrivning

8.1 Wismen Media AB tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av webbhotell, domän, Microsoft 365 eller servertjänster tillhandahållna av Wismen Media AB. I detta ingår, men är inte begränsat till, serverkrasch, driftstörningar, support som resulterat i förlust av data.

8.2 Kund har aldrig rätt till någon som helst ersättning för skada som orsakats av Wismen Media AB.

9. Tvist

9.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.